Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

Τι είναι το eTwinning;

Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιρα-στούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα: μαθητές και καθηγητές, σχολείο και κοινωνία.Το eTwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας, όπου τουλά-χιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες χρησιμο-ποιούν τις ΤΠΕ για να ολοκληρώσουν μαζί μία παιδαγωγική δραστηρι-ότητα και προσβλέπει σε εκπαιδευτικές συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό διάστημα. Η συνερ-γασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Περισσότερα:
http://www.etwinning.gr/index.php?pubId=1&issueId=3&sectionId=17&articleId=117

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/vt/play.cfm?lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν