β΄ Επίπεδο


Ι. Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ, Γενικό Μέρος

ΙΤΥΕ Διόφαντος, Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ, τεύχος 1: Γενικό Μέρος,  Γ΄ έκδοση, Μάιος 2013

ΙΙ. Παρουσιάσεις (ανά Ενότητα του Επιμορφωτικού υλικού ΚΣΕ, τεύχος 1: Γενικό Μέρος )

Ενότητα 1.1 Η παρουσίαση «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης» στο πρώτο μέρος αναφέρεται συνοπτικά στο τι ορίζουμε ως ΤΠΕ και κάποια τρέχοντα παραδείγματα, με παράλληλη αναφορά στο "Διαδίκτυο των Αντικειμένων", ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι διάφορες απόψεις και δράσεις στη χρήση τους ως εκπαιδευτικού εργαλείου, με μια σύνοψη των στόχων της ΕΕ για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κατά ποιο τρόπο η ΕΕ με τη δράση i2010 αντιμετωπίζει κατά ενοποιημένο τρόπο την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις πολιτικές στον οπτικοακουστικό τομέα στα κράτη-μέλη, με παραδείγματα εφαρμογής τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2008. Επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2010, Μάιος 2013, Μάιος 2014.
Ενότητα 1.2  Η παρουσίαση «Μοντέλα Εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» είναι μια συνοπτική εισαγωγή του εν λόγω θέματος, με επιλογή στοχευμένων παραδειγμάτων, συμπληρώσεις και επεκτάσεις, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2008. Επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2010, Μάιος 2013.
Ενότητα 2.1  Η παρουσίαση «Σύγχρονες Θεωρίες για τη Μάθηση» είναι μια  συνοπτική εισαγωγή του εν λόγω θέματος, με υλικό από το διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό του Γενικού Μέρους (ΙΤΥE, Πάτρα, 2013) στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Έχουν γίνει ορισμένες  προσθήκες, λ.χ. η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, η θεωρία εγκατεστημένης μάθησης, η θεωρία κονεκτιβισμού, χρονογραμμές ένταξης, όπως και οι αναγκαίες παραπομπές. Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2008. Επικαιροποίηση: Μάιος 2010, Μάιος 2012, Μάιος 2014
Ενότητα 2.2 Η παρουσίαση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική» είναι μια  συνοπτική εισαγωγή του εν λόγω θέματος με επιλογή στοχευμένων παραδειγμάτων και υλικό, ως επί το πλείστον, από το διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό του Γενικού Μέρους (ΙΤΥΕ Διόφαντος, Πάτρα, 2013) στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2008. Επικαιροποίηση: Απρίλιος 2011, Μάιος 2013.
Ενότητες 2.3.1/2.3.2 Η παρουσίαση «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ» στο πρώτο μέρος επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ- ιστολόγια, wikis, webQuests (ιστοεξερευνήσεις), διαδραστικός πίνακας- με παραδείγματα σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια εντελώς συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης με ενδεικτικές αναφορές και δράσεις.Τέλος, δίνονται στοιχεία  για το χαρακτήρα και τις εφαρμογές του Web 2.0 στην εκπαίδευση. Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2008. Επικαιροποίηση: Μάρτιος 2011.
Ενότητα 2.3.2.α Η παρουσίαση «Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνική Δικτύωση» είναι μια συνοπτική εισαγωγή στο εν λόγω θέμα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Παρουσιάζονται πληροφορίες για τα LinkedIn, MySpace, Hi5, Delisious, Google+, Twitter, YouTube, κ.ά. και περισσότερο εκτεταμένα για το Facebook. Γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά οφέλη των κοινωνικών δικτύων και προτροπή για την οικοδόμηση ενός Δικτύου Προσωπικής Μάθησης (PLN). Πρώτη παρουσίαση: Ιούνιος 2010. Επικαιροποίηση με προσθήκες: Μάιος 2011, Ιούνιος 2014, Μάρτιος 2015.
Ενότητα 3.5  Η παρουσίαση «Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης & Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης» είναι μια συνοπτική εισαγωγή στο εν λόγω θέμα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Παρουσιάζονται πληροφορίες τόσο για τα Συστήματα Διαχείρiσης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS) , όσο και για τα περιβάλλοντα εικονικής μάθησης με αναφορές στην εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση, ιστοδιάλεξκη, κτλ.). Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στην πλατφόρμα  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (πλατφόρμα Moodle, η-τάξη, ψηφιακό σχολείο) και μικρή παρουσίαση των ανοικτών on-line μαθημάτων, των γνωστών ως MOOC. Πρώτη παρουσίαση: Ιούνιος 2010. Επικαιροποίηση με προσθήκες: Μάιος 2011, Σεπτέμβριος 2014, Μάιος 2015.
Ενότητες 4.1/4.2 Η παρουσίαση «Εκπαιδευτικό Λογισμικό: κατηγοριοποίηση, πιστοποίηση, αξιολόγηση»  είναι μια εισαγωγή σε ορισμούς και θεωρήσεις για τα εκπαιδευτικά λογισμικά, την επικοινωνία, διδασκαλία, μάθηση και χρήση των ΕΜΔ (στα οποία και οι νεότερες τεχνολογίες: Η/Υ, ΤΠΕ, Διαδίκτυο,…), την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών με παραδείγματα ενδεικτικών εκπ. λογισμικών για τα μαθήματα των φ.ε. και, τέλος, στοιχεία αξιόλογης ενός εκπ. λογισμικού  στο πλαίσιο των μαθημάτων  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Πρώτη παρουσίαση: Ιανουάριος 2011. Επικαιροποίηση: Μάρτιος 2014.

ΙΙΙ.Πρόσθετα θέματα

1. Χρήσιμα και πρακτικά: Copy-Paste, URL & link. Μικρός οδηγός με πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με Copy & paste, URL, επέκταση αρχείου/Εμφάνιση επεκτάσεων ονόματος αρχείου/URL sortener/Υπερσυνδέσμους, υπερκειμένα και υπερμέσα,/ Πηγαίο κώδικα και μια "ιδέα" HTML. Περιλαμβάνει εφαρμογές για εξάσκηση (προτεινόμενες δραστηριότητες).Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2013.
2. Χρήσιμα και πρακτικά: Παρουσιάσεις Power Point.Ένας σύντομος οδηγός δημιουργίας διαφανειών στο MS Power Point, της χρήσης τους στη διδασκαλία και προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση. Πρώτη παρουσίαση: Δεκέμβριος 2010. Επικαιροποίηση: Μάιος 2013.
3. Χρήσιμα και πρακτικά: Μεταφορτώσεις. Σύντομος οδηγός για τη μεταφόρτωση αρχείων προσομοιώσεων swf, βίντεοκλιπς, ενσωμάτωσή τους σε διαφάνειες MS Power Point, δημιουργία (ψευδο)βίντεο. Εφαρμογές για εξάσκηση (προτεινόμενες δραστηριότητες).Πρώτη παρουσίαση: Νοέμβριος 2011.
4. Χρήσιμα και πρακτικά: Ιστολόγιο και ιστολογείν. Ένας συνοπτικός οδηγός για το «τι» είναι το ιστολόγιο (blog), «πώς» δημιουργούμε ένα ιστολόγιο στο Blogger και κάποιες προτάσεις για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πράξη στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη (β΄ επίπεδο). Πρώτη παρουσίαση: Μάιος 2010. Επικαιροποίηση: Μάρτιος 2011, Μάρτιος 2015.
5. Χρήσιμα και πρακτικά: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας με το λογισμικό Gimp. Έξι "μαθήματα" για αρχάριους για την επεξεργασία εικόνας με το ελεύθερο λογισμικό Gimp 2.6. Πρώτη παρουσίαση: Ιούνιος 2010.
6. Χρήσιμα και πρακτικά: Ενδεικτικές ιστοσελίδες με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων των φ.ε. Ελληνόφωνες και αγγλόφωνες ιστοσελίδες με ψηφιακό και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα των φ.ε. Πρώτη παρουσίαση Ιανουάριος 2011.
7. Χρήσιμα και πρακτικά: Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001. Πρόκειται για το βιβλίο των Σ. Παπαδάκη και Ν. Χατζηπέρη, βασικό οδηγό για τις ανάγκες της επιμόρφωσης α΄ Επιπέδου και ταυτόχρονα ένα χρήσιμο βιβλίο αναφοράς.

ΙV. Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ, Ειδικό Μέρος κλΠΕ04

ΙΤΥΕ Διόφαντος, Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ, τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04, Β΄ έκδοση, Δεκέμβριος 2010

V. Θέματα Διδακτικής και Διδασκαλίας για τα μαθημάτα των φ.ε., Στοιχεία διδακτικής και προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας

VΙ. Εκπαιδευτικά λογισμικά κλΠΕ04, Παρουσιάσεις- Μικροί ΟδηγοίΔεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν